Ako vybaviť rodný list a všetko po narodení dieťatka

Oteckovia, viete ako vybaviť rodný list a rodné číslo dieťatka? Pomôžte mamičke, určite vašu snahu ocení. V tomto článku nájdete aj dokumenty na stiahnutie čo vám ušetrí veľa času!

ako-vybavit-rodny-list

Povinnosti po narodení dieťaťa

Dôležité skutočnosti, ktoré je nutné vybaviť po narodení dieťaťa:

 • vybavenie rodného listu na príslušnom matričnom úrade,
 • výber zdravotnej poisťovne a prihlásenie dieťaťa,
 • prihlásenie dieťaťa k pediatrovi s prepúšťajúcou správou z pôrodnice,
 • prihlásenie dieťaťa k trvalému pobytu v ohlasovni pobytu,
 • zaslanie rodného listu na Sociálnu poisťovňu,
 • podanie žiadostí o možné peňažné príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a dávky poskytované Sociálnou poisťovňou,
 • vybavenie cestovného dokladu dieťaťa.

RODNÝ LIST A RODNÉ ČÍSLO DIEŤATKA

Rodný list

Rodný list, teda úradný výpis z knihy narodení, obsahuje:

 • názov dokladu a označenie matričného úradu vystavujúceho doklad,
 • deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • pohlavie dieťaťa,
 • mená, priezviská, rodné priezviská, dátumy a miesta narodenia, štátne občianstva a rodné čísla rodičov,
 • deň, mesiac a rok vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.

Kde vybavím rodný list

Vybavuje sa na matrike prislúchajúcej vášmu bydlisku. Úradníčke musíte okrem hlásenia o narodení dieťaťa doložiť aj váš sobášny list a občianske preukazy oboch rodičov. Tento doklad sa vydáva zvyčajne do jedného týždňa. Spolu s ním bude dieťaťu pridelené i rodné číslo. Jednu z jeho kópií musíte zaslať i zamestnávateľovi a to kvôli vyplácaniu finančného príspevku. Ak mamička nežije s otcom dieťaťa:

a) Slobodné mamičky

Ak je žena slobodnou matkou, poskytuje len vlastné údaje. Keď bude žiadať o priznanie otcovstva a následne súdne vymáhať alimenty, musí to uviesť už v tomto momente.

b) Rozvedené mamičky

Ak máte dieťa po tom, čo ste sa rozviedli a neuzatvorili ďalší zväzok, je nutné doniesť súdne rozhodnutie o rozvode.

c) Vdovy

Keď ste vdova, musíte doložiť úmrtný list bývalého manžela.

Postup pri vydávaní rodného listu, potrebné dokumenty

Pri vydávaní rodného listu je potrebné mať k dispozícii:

1. Hlásenie o narodení dieťaťa (zasiela zdravotnícke zariadenie matrike),
2. Vyhlásenie o mene dieťaťa podpísané obomi rodičmi (matka podpisuje v pôrodnici, otec na matrike pri preberaní rodného listu),

Poznámka:
Ak sa otec nemôže osobne dostaviť po rodný list, je potrebné, aby ten, kto rodný list preberá (matka, splnomocnená osoba), predložil vyhlásenie otca, že s menom súhlasí (podpis otca na vyhlásení musí byť overený).

Priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa dohody v sobášnom liste, prípadne podľa konkrétnej situácie (rozvedená matka, slobodná matka a pod.).

Potrebné doklady + špecifické prípady

 • dieťa sa narodilo v platnom manželstve – rodný list vyzdvihne otec, predloží sobášny listplatné preukazy totožnosti rodičov,
 • dieťa sa narodilo slobodnej matke – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom stave; ak ide o slobodnú matku, ktorá chce určiť otcovstvo, vyžaduje sa prítomnosť oboch rodičov, ktorí predložia občianske preukazy,
 • dieťa sa narodilo rozvedenej matke – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný preukaz totožnosti právoplatný rozsudok o rozvode (do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva je zo zákona zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky, no po úspešnom zapretí otcovstva na súde matkou alebo otcom dieťaťa môže určiť otcovstvo na matrike biologický otec),
 • dieťa sa narodilo vdove – rodný list vyzdvihne matka, predloží platný preukaz totožnosti úmrtný list manžela (do 300 dní od smrti manžela  je zo zákona zapísaný do matriky ako otec dieťaťa zosnulý manžel matky).

Poplatky

Vydanie prvého originálu rodného listubezplatné
Vydanie duplikátu rodného listu5 €
Podanie žiadosti o vydanie duplikátu rodného listu elektronicky2,50 €

Originál rodného listu je vydávaný osobne, no požiadať o vydanie duplikátu úradného výpisu z matriky už vydaného úradného výpisu je možné aj elektronicky prostredníctvom služby Žiadosť o vydanie úradného výpisu z matriky.

otecko-s-babatkom

Ďalšie úrady

ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA: DIEŤA TREBA PRIHLÁSIŤ!

Aspoň na toto budete mať od pôrodu dostatok času. Povinnosť prihlásiť dieťa do niektorej z poisťovní je až do 60 dní od jeho narodenia. Dovtedy môžete lekárom ukázať vašu kartičku a dieťa bude na tom základe aj ošetrené. Formulár si musíte vyžiadať alebo vytlačiť z internetu od dotyčnej poisťovne, pre ktorú ste sa rozhodli. Vaša voľba je úplne slobodná a dokonca nemusí byť identická ani s poisťovňami rodičov. Po vyplnení žiadosti vám príde v stanovenej lehote kartička, ktorú budete od toho momentu používať.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA: VYBAVIŤ DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Tam si musíte vybaviť najmä vaše dôchodkové poistenie, pretože materská dovolenka sa vám bude neskôr započítavať do dôchodku, ako aj zamestnanie. Musíte to urobiť však čo najskôr, aby vám boli do neho započítané všetky dni materskej dovolenky.

Lehota je 15 dní od narodenia, v opačnom prípade sa budú počítať len dni od podania žiadosti. Na túto potrebu musíte vyplniť dve tlačivá – registračný list FO, ktorý slúži ako prihláška a taktiež prehlásenie o riadnej starostlivosti o dieťa. Vhodné je doplniť aj fotokópiu rodného listu dieťaťa.   Potrebné tlačivá do sociálnej poisťovne – čestné prehlásenie o starostlivosti o dieťaregistračný formulár  

 

Milá rodinka, držíme vám palce, aby sa vaše prvé dni, stali tými najkrajšími a uvedomili si, aké šťastie je mať milovaného človeka a milovanú rodinu. Práve v tejto chvíli ju začínate budovať a bude záležať od vás či budete viac myslieť na seba alebo na šťastie svojich najbližších.

 

Zdroj: socpoist.sk, vszp.sk, slovensko.sk, najmama.sk

Ostaňme v kontakte
Staňte sa súčasťou naších fanúšikov! Sledujte nás na sociálnych sieťach.
Preferujete info v podobe mailu? Informácie o produktových novinkách a akciách môžeme zasielať priamo na Váš mail.
Zdieľať článok

Najnovšie na našom blogu