Reklamačný poriadok

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Firma Mimi original, s.r.o, Budapeštianska 5, 040 13 Košice, IČO: 54 169 496 , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, zložka 52686/V  (ďalej aj „Predávajúci“), v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vydáva tento Reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“):

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s reklamáciami tovarov a/alebo služieb, predávaných/poskytovaných Predávajúcim, vrátane podmienok a spôsobu Reklamácií.
 2. Na účely Reklamačného poriadku sa rozumie
  1. „Kupujúcim“ osoba, (a) ktorá má záujem o kúpu Tovaru, (b) s ktorou Predávajúci má alebo mal uzatvorenú Kúpnu zmluvu, (c) ktorá je právnym nástupcom osoby uvedenej v písm. (a,b);
  2. „Reklamáciou“ podanie, ktorým Kupujúci namieta vady, funkčnosť alebo kvalitu Tovaru;
  3. „Kúpna zmluva“ je záväzok, ktorého návrh vzniká objednávkou kupujúceho. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom – potvrdením objednávky predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti. Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu, to všetko za podmienok uvedených v Kúpnej zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach Predávajúceho;  „Tovar“ znamená hnuteľnú vec/hnuteľné veci, najčastejšie zavinovačky a detské spacie vaky, prípadne inú vec, ktorú Predávajúci ponuka na predaj prostredníctvom svojej Internetovej stránky www.mimi-original.com, a ktorá/ktoré je/sú predmetom Kúpnej zmluvy.  „Internetovou stránkou“ internetová stránka Predávajúceho zverejnená na Internete pod adresou: www.mimi-original.com.
 3. Predávajúci predáva/ponúka na predaj Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, prostredníctvom svojej Internetovej stránky www.mimi-original.com. Pred kúpou Tovaru si má Kupujúci zvážiť svoje potreby, najmä druh a veľkosť Tovaru, a je povinný vziať do úvahy účel použitia Tovaru, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania Tovaru.
 4. Pred kúpou Tovaru si má Kupujúci zvážiť svoje potreby, najmä druh a veľkosť Tovaru, a je povinný vziať do úvahy účel použitia Tovaru – čo znamená zavinovanie dieťaťa, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania Tovaru. Predávajúci dáva do pozornosti, že predpokladmi dlhej životnosti Tovaru, jeho funkčnosti a naplnenia úžitkovej hodnoty Tovaru sú najmä (a) správna voľba Tovaru, (b) správne používanie Tovaru na určený účel, (c) správna a pravidelná starostlivosť o Tovar a údržba Tovaru. Nedostatočná či nesprávna starostlivosť o Tovar, nesprávna/nepravidelná údržba Tovaru, nadmerné používanie Tovaru, používanie Tovaru na nevhodný účel môžu mať za následok zníženie životnosti a/alebo funkčnosti Tovaru, jeho poškodenie či zničenie. Zastavenie plaču dieťaťa, či patent na upokojovanie nie je súčasťou tohto výrobku. Účelom tovaru je ZAVINUTIE dieťaťa.
 5. Predávajúci dáva do pozornosti, že predpokladmi dlhej životnosti Tovaru, jeho funkčnosti a naplnenia úžitkovej hodnoty Tovaru sú najmä (a) správna voľba Tovaru, (b) správne používanie Tovaru na určený účel, (c) správna a pravidelná starostlivosť o Tovar a údržba Tovaru. Nedostatočná či nesprávna starostlivosť o Tovar, nesprávna/nepravidelná údržba Tovaru, nadmerné používanie Tovaru, používanie Tovaru na nevhodný účel môžu mať za následok zníženie životnosti a/alebo funkčnosti Tovaru, jeho poškodenie či zničenie.Životnosť Tovaru predstavuje dobu, počas ktorej môže Tovar vydržať za podmienky správnej starostlivosti o Tovar, správnej a pravidelnej údržby Tovaru, používania Tovaru na určený účel, s prihliadnutím na jeho vlastnosti a mieru používania. Životnosť Tovaru nie je možné zamieňať so záručnou dobou.
 6. Životnosť Tovaru predstavuje dobu, počas ktorej môže Tovar vydržať za podmienky správnej starostlivosti (viď.etiketa na tovare) o Tovar, správnej a pravidelnej údržby Tovaru, používania Tovaru na určený účel, s prihliadnutím na jeho vlastnosti a mieru používania. Životnosť Tovaru nie je možné zamieňať so záručnou dobou.

Článok II.

Základné podmienky Reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar je bez vád, že má vlastnosti, propagované na Internetovej stránke, a že Tovar možno použiť na propagovaný účel.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.
 3. Kupujúci je oprávnený Tovar reklamovať, ak pri prevzatí Tovaru zistí, že Tovar má vady alebo ak sa vady vyskytnú v záručnej dobe.
 4. Vadou Tovaru sa rozumie zmena Tovaru, resp. jeho vlastností v dôsledku použitia nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržania výrobnej technológie alebo použitia nevhodnej technológie, alebo použitia nevhodného konštrukčného riešenia.
 5. Odstrániteľnou vadou Tovaru sa rozumejú také vady, ktoré je možné opravou odstrániť bez toho, aby to malo vplyv na vzhľad, funkčnosť a kvalitu Tovaru.
 6. Neodstrániteľnou vadou Tovaru sa rozumie taká vada, ktorú nie je možné odstrániť, alebo ktorej odstránenie s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti nie je účelné.
 7. Vadou Tovaru nie je zmena Tovaru počas záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nesprávnej, nevhodnej či nepravidelnej starostlivosti a údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku poškodenia či iného nesprávneho zásahu.  (Podmienky správneho používania a ošetrovania výrobkov nájdete na etikete výrobku)

Článok III.

Forma a spôsob podania Reklamácie

 1. Kupujúci je oprávnený podať Reklamáciu písomne; písomná forma je zachovaná, ak je Reklamácia uskutočnená elektronicky.
 2. Kontaktné údaje Predávajúceho pre účely podania Reklamácie sú: Mimi original s.r.o, Budapeštianska 5, 040 13 Košice, email: modernirodicia@gmail.com,
 3. Reklamácia musí obsahovať najmä (a) meno a priezvisko Kupujúceho, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu (ak nie je zhodná a adresou trvalého pobytu), dátum a číslo Objednávky; (b) predmet Reklamácie; (c) čoho sa Kupujúci domáha.
 4. Reklamovaný Tovar je Kupujúci povinný na vlastné náklady zaslať Predávajúcemu na adresu sídla Predávajúceho, a to doporučene; Tovar musí byť poistený. Reklamovaný Tovar, ktorý bol zaslaný na dobierku, nebude prevzatý. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, vyčistený a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie reklamovaného Tovaru, ak tento bude znečistený, resp. nebude hygienicky nezávadný.
 5. Reklamácia môže obsahovať kontaktné údaje Kupujúceho (telefónne číslo, e-mailová adresa).
 6. Ak Reklamácia neobsahuje všetky údaje, potrebné pre riadne vybavenie Reklamácie a/alebo nebol zaslaný reklamovaný Tovar, Predávajúci vyzve Kupujúceho na ich doplnenie a doručenie. Súčasne Predávajúci Kupujúceho poučí, že ak Kupujúci v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, nedoplní chýbajúce údaje alebo dôkazy, Reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.
 7. Ak Reklamácia bola podaná neoprávnenou osobou, oneskorene alebo vo veci prebieha alebo bolo právoplatne ukončené súdne či iné konanie, je Predávajúci oprávnený Reklamáciu odmietnuť, o čom Kupujúceho písomne upovedomí.

Článok IV.

Záručné podmienky a lehota na podanie Reklamácie

 1. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru Kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru.
 2. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.
 3. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá tvorí predmet Reklamácie alebo je podnetom pre Reklamáciu.
 4. O uplatnení Reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie.
 5. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené prepravcom. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Článok V.

Vybavenie Reklamácie

 1. Súčasne s potvrdením o uplatnení Reklamácie Predávajúci poučí Kupujúceho o jeho právach, a to  (a) Kupujúci má právo na vybavenie Reklamácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom, najmä:
  1. ak ide o Odstrániteľnú vadu Tovaru, má Kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená.
  2. ak ide o Neodstrániteľnú vadu Tovaru, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť; ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny
  3. ak síce ide o Odstrániteľné vady Tovaru, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

(b) Kupujúci má právo rozhodnúť, ktoré z práv uvedených v písm. (a) vyššie uplatňuje.

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv uvedených v ods. 1 tohto článku uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní od uplatnenia Reklamácie.
 3. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.
 4. Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho podľa odseku 6 tohto článku Reklamačného poriadku.
 5. Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá Reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Predávajúci oznámi Kupujúcemu výsledok vybavenia Reklamácie písomne. Písomná forma je zachovaná aj v prípade, ak je výsledok vybavenia oznámený elektronicky.
 7. Náklady spojené s Reklamáciou znáša Kupujúci, ak tento Reklamačný poriadok alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.
 8. Ak Kupujúci nesúhlasí s výsledkom vybavenia Reklamácie, je oprávnený uplatniť voči Predávajúcemu ďalšiu Reklamáciu, a to najneskôr do 30 dní od oznámenia výsledku Reklamácie. Pre ďalšiu Reklamáciu podľa predchádzajúcej vety platia ustanovenia tohto Reklamačného poriadku, s výnimkou možnosti jej preskúmania ďalšou Reklamáciou voči Predávajúcemu. Tým nie je dotknutý ods. 6 tohto článku Reklamačného poriadku.
 9. Ak Kupujúci nesúhlasí s vybavením Reklamácie, je oprávnený uplatniť svoje nároky súdnou cestou. Vybavením Reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil všeobecne záväzné právne predpisy, je oprávnený obrátiť sa na (a) Slovenskú obchodnú inšpekciu, (b) iné orgány dozoru.
 2. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmto Reklamačným poriadkom, sa riadia uzatvorenou Kúpnou zmluvou, Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Predávajúci je oprávnený zmeniť tento Reklamačný poriadok, a to v nadväznosti na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky. Zmena Reklamačného poriadku bude uskutočnená zverejnením zmeneného reklamačného poriadku s určením jeho účinnosti, a to najneskôr v deň, kedy má nadobudnúť účinnosť.
 4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 8. 11. 2021. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovom sídle www.mimi-original.com.

 

V Košiciach dňa 8.11.2021[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]Mimi original reklamačný protokol na stiahnutie v PDF

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
podľa zákona č. 102/2014 Zb.z.
Komu:
Mimi original, Budapeštianska 5, 040 13 Košice, Slovenská republika
IČO: 41 85 9952, DIČ: 107 49 00  926,
tel.č. 0904334090, www.mimi-original.com, modernirodicia@gmail.com
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy č. (zapíšte prosím číslo objednávky): _________
na tento tovar + cena tovaru a celková zaplatená cena uvedená na faktúre: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dátum objednania: ____________
Dátum prijatia: ____________
Meno kupujúceho: _________________________________________________________________
Adresa kupujúceho: _________________________________________________________________
Tel. č. kupujúceho: _________________________________________________________________
Email kupujúceho: _________________________________________________________________
Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet (IBAN a SWIFT): _________________________________
Dátum: __________
________________
Podpis spotrebiteľa
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ostaňme v kontakte
Staňte sa súčasťou naších fanúšikov! Sledujte nás na sociálnych sieťach.
Preferujete info v podobe mailu? Informácie o produktových novinkách a akciách môžeme zasielať priamo na Váš mail.
Zdieľať článok