Ochrana osobných údajov

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽ

Firma Mimi original s.r.o., so sídlom Budapeštianska 5, 040 13 Košice, IČO 54 169 496  je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti – zaslanie tovaru na základe spísania objednávky.  Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 2. na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 4. na prenosnosť osobných údajov,
 5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
 6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: modernirodicia@gmail.com alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Spoločnosť Mimi original s.r.o., so sídlom Budapeštianska 5, PSČ 040 13, Košice, IČO 54 169 496

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.

Prevádzkovateľ webu, spoločnosť Mimi original s.r.o. , so sídlom Budapeštianska 5, PSČ 040 13, Košice, IČO 54 169 496 spracováva na tomto webe cookie potrebné pre fungovanie webových stránok a na analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež pre retargetting. „

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookie pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Zhromaždené cookie súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookie súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Spoločnosť Mimi original s.r.o. , zhromažďuje na svojich webových stránkach www.mimi-original.com nasledujúce súbory cookies:

1)  Googleanalytics, získavanie štatistických informácií, expirácia – podľa nastavenia prehliadača, alebo po odstránení

2) Googleadwords, identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a na retargetting, Expirácia  600 dní

3) Pixel Facebook, identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti FB a retargetting  200 dní

Prevádzkoveteľ zbiera osobné údaje nevyhnutné na vystavenie faktúry a zaslanie objednaného tovaru. Všetky tieto osobné údaje sú dobre chránené v osobnom počítači chránenom heslom v uzatvorenej miestnosti sídla spoločnosti po dobu najmenej 2 rokov.

Tretími osobami, ktorým sú poskytnuté osobné údaje nevyhnutné k objednávke sú:

 1. Google
 2. Slovenská pošta, a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (prepravca)
 3. Superfaktúra, spol.s.r.o. Pri suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava IČO 46655034 ( vystavovanie faktúr)
 4. Websupport, sídlo Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava (hostingová spoločnosť)
 5. Kurierska spoločnoť GSL

Spoločnosť Mimi original s.r.o., prevádzkovateľ webu www.mimi-original.com uchováva v samostatnom šanóne k nahliadnutiu Všeobecné obchodné podmienky týchto spoločností, akým spôsobom sú chránené a zabezpečené ochrany osobných údajov.

 

 1. Kupujúci prehlasuje, že pred začatím spracúvania jeho osobných údajov mu boli zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”) vopred oznámené tieto informácie: (a) identifikačné údaje Predávajúceho; (b) účel spracúvania osobných údajov – založenie predzmluvných vzťahov, plnenie Kúpnej zmluvy, zmena tejto zmluvy; ochrana práv a oprávnených záujmov Predávajúceho, ak je to nevyhnutné; (c) zoznam osobných údajov – osobné údaje Kupujúceho alebo osoby, ktorá je oprávnená konať v mene/za Kupujúceho, uvedené v Zmluve; (d) informácie o preukázaní totožnosti oprávnených osôb, ktoré získavajú osobné údaje Kupujúceho, (e) poučenie o povinnosti poskytnúť osobné údaje (právnym základom, ktorý Kupujúcemu ukladá túto povinnosť, je Zákon o ochrane osobných údajov); právnym následkom odmietnutia Kupujúceho poskytnúť osobné údaje môže byť neuzatvorenie Zmluvy;  právnym základom spracúvania osobných údajov je Kúpna zmluva (f) o tretích stranách, ktorým môžu byť osobné údaje Kupujúceho poskytnuté, (g) o okruhu príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje Kupujúceho sprístupnené, (h) o forme zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, (i) o tretích krajinách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov; (j) poučenie o právach Kupujúceho ako dotknutej osoby.
 2. Kupujúci má tieto práva: (a) právo na to, aby Predávajúci spracúval jeho osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými platnými právnymi predpismi, (b) právo na to, aby predávajúci zabezpečil bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho podľa ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov a za podmienok tam uvedených, (c) právo písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom berie na vedomie, že odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude mať vplyv na oprávnenie Predávajúceho spracúvať osobné údaje Kupujúceho podľa ods. 1 písm. (b) a (c) vyššie aj bez súhlasu Kupujúceho, (d) ďalšie práva uvedené v ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov a právo domáhať sa všetkých týchto práv spôsobom uvedeným v Zákone o ochrane osobných údajov, najmä však je Kupujúci oprávnený písomne požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, informácie o stave spracúvania osobných údajov Kupujúceho, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje Kupujúceho, zoznam spracúvaných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Kupujúceho, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov Kupujúceho.
 3. Ak Kupujúci udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov (zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa), na účely priameho marketingu a informovania o zvýhodnených ponukách a novinkách, budú jeho osobné údaje spracúvané na uvedený účel. Súhlas sa udeľuje na obdobie piatich rokov od udelenia súhlasu. Kupujúci má právo písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci pri komunikácii s ním využíval prostriedky komunikácie na diaľku. Kupujúci súhlasí s tým, aby vzájomná komunikácia medzi ním a Predávajúcim prebiehala aj prostriedkami elektronických komunikácií na Kupujúcim poskytnuté alebo zverejnené komunikačné adresy: e-mail, mobilné tel. číslo alebo pevná linka, vrátanie zasielania obchodných ponúk, informácií o produktoch a službách predávajúceho (ak to Kupujúci neodmietol) a pod. Súhlas sa udeľuje na dobu od udelenia tohto súhlasu do uplynutia 4 rokov odo dňa ukončenia akéhokoľvek časovo posledného zmluvného alebo iného právneho vzťahu s Predávajúcim. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ostaňme v kontakte
Staňte sa súčasťou naších fanúšikov! Sledujte nás na sociálnych sieťach.
Preferujete info v podobe mailu? Informácie o produktových novinkách a akciách môžeme zasielať priamo na Váš mail.
Zdieľať článok