Čo vybaviť pred nástupom na materskú?

Stručný a praktický prehľad – ako si vybaviť materskú, rodičovskú a kam čo priniesť, keď nastupujete do práce.

 

mimi-original-moderna-perinka-sedy-melir

 

Vybavovanie administratívnych záležitostí a čakanie na úradoch je niekedy horšie a zdĺhavejšie ako samotný pôrod, no s veľkou dávkou trpezlivosti a šťastia, keď stretnete milé a ochotné úradníčky, ide všetko ľahšie.

Stručný prehľad o tom, čo, kde a kedy vybaviť, ak sa chystáte na materskú, prechádzate na rodičovský príspevok alebo sa po materskej dovolenke vraciate do práce.

1. MATERSKÉ

ČO VLASTNE ZNAMENÁ SLOVNÉ SPOJENIE – NÁROK NA MATERSKÉ?

Sociálna poisťovňa poskytuje materské, ktoré je nemocenskou dávkou, poistenej z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Žena musí spĺňať podmienku byť najmenej 270 dní nemocensky poistená posledné 2 roky pred pôrodom.

KEDY A AKO DLHO POBERAŤ MATERSKÉ?

Nárok na výplatu materského vzniká rodičovi, prevažne mamičke, od začiatku šiesteho týždňa (najskôr ôsmeho týždňa) pred samotným pôrodom a zaniká uplynutím 34-týždňov od vzniku nároku (37. týždňov trvá slobodným mamičkám a 43. týždňov v prípade, ak žena porodila dvojičky a viac detí).

Nárok zaniká uplynutím  34 týždňa od vzniku nároku (t.j. 28 týždňov po pôrode).

V prípade, že žena porodí dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará alebo ak je osamelá, má o 3  týždňe väčší nárok na materskú a teda tento nárok zanikne uplynutím 37. týždňa.

Ak sa po narodení stará o dieťa muž, má nárok na tzv. rodičovskú dovolenku v rovnakom rozsahu ako je materská dovolenka pre ženu.

PRÍKLAD VÝPOČTU MATERSKEJ

Zamestnankyňa, ktorá pracuje 5 rokov pre toho istého zamestnávateľa, nastúpi v marci 2018 na materskú dovolenku.

Rozhodujúce obdobie, ktoré sa jej zohľadní pri výpočte materského, bude celý predchádzajúci rok (rok 2017).

Pri mesačnej hrubej mzde 800 eur sa jej vypočíta materské nasledovne:

»  800 x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) / 365(počet dní rozhodujúceho obdobia) = 26,30 (denný vymeriavací základ na určenie výšky materského)

»  materské vypočítame ako 75 % z 26,30 (z denného vymeriavaceho základu) = 19,73 eur.

Materské na deň bude vo výške 19,73 eur.

V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane táto zamestnankyňa materské vo výške 591,90 eur, v mesiaci, ktorý bude mať 31 dní, vo výške 611,63 eur.

AKO, KEDY A KDE MATERSKÉ VYBAVIŤ?

Pre vybavenie materského je potrebné tlačivo – Žiadosť o materské. Ešte počas tehotenstva vám ho vystaví gynekológ približne 6-8. týždňov pred pôrodom.

Vypísané tlačivo (aj s určeným spôsobom platby) budúca mamička podpíše a odnesie zamestnávateľovi, ktorý by mal dokument potvrdiť.

Následne ho odovzdáte v mieste príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, alebo tak urobí váš zamestnávateľ.

Môžete získať: 

 Daňový bonus

Peniaze však nebudete len dávať, ale aj dostávať. Nárok máte na uplatnenie daňového bonusu, ktorý sa vypláca pomimo všetkých príspevkov, no musíte byť vy alebo váš partner zamestnaní! Daňový bonus môže získať len jeden z rodičov alebo iná oprávnená osoba, ktorá žije s dieťaťom v domácnosti a jeho výška je momentálne 21,41 eur mesačne.

 Príspevky od miest a obcí

A taktiež niektoré mestá alebo obce vyplácajú bonusové príspevky alebo dávajú nejaké darčeky každému dieťatku, ktoré je u nich zapísané na trvalý pobyt.

 

co-vybavit-po-porode

2. RODIČOVSKÁ

ČO VLASTNE ZNAMENÁ SLOVNÉ SPOJENIE – RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK? 

Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorú dostáva matka alebo otec dieťaťa v prípade, ak s ním zostanú doma po materskej dovolenke, a síce viac ako 34. týždňov. (37. týždňov trvá slobodným mamičkám a 43. týždňov v prípade, ak žena porodila dvojičky a viac detí)

Rodičovská dovolenka má slúžiť na “prehĺbenie starostlivosti o dieťa“.

AKO DLHO JE MOŽNÉ POBERAŤ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje rodičovský príspevok do obdobia dovŕšenia 3. roku života dieťaťa (do 6. roku života v prípade zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa).

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dávky pre rok 2018:  214,70 eur mesačne (suma platná od januára 2018).

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v sume 214,70 eura sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Rodič dvojičiek tak dostane rodičovský príspevok vo výške 268,40 eur a rodič trojičiek vo výške 322,05 eur.

Účel dávky: štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa

Dokedy trvá nárok: najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

KEDY A KDE SI RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK VYBAVIŤ?

Aby ste plynule prešli z materskej na rodičovskú, myslite na to, aby ste potrebné dokumenty mali vybavené v predstavu. Čo konkrétne?

Žena či muž, ktorý chce zostať s dieťaťom na rodičovskej dovolenke, musí o ňu požiadať písomne zamestnávateľa najmenej 1 mesiac pred nástupom na rodičovskú.

Následne musíte na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložiť tlačivo – Žiadosť o rodičovský príspevokPotvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku (obe tlačivá vám potvrdia v Sociálnej poisťovni) a identifikačné doklady vás i dieťaťa (rodný list, občiansky preukaz).

Ako postupovať pri vybavovaní:

O rodičovskom príspevku rozhoduje a rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu.

Konanie o rodičovskom príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.

Vzor žiadosti o rodičovský príspevok môžete nájsť aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, tu. Na výzvu Úradu práce oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok.

ako-vybavit-rodicovsky-prispevok

Tabuľka: Materské a rodičovský príspevok – rozdiely

 

MaterskéRodičovský príspevok
Typ príspevkuDávka nemocenského poisteniaŠtátna sociálna dávka
Účel príspevkuTehotenstvo/starostlivosť o narodené dieťaZabezpečenia riadnej starostlivosti o dieťa
Kde o príspevok žiadaťSociálna poisťovňaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Výška príspevku75 % DVZ* alebo PDVZ*213,20 eur
Dĺžka vyplácania34, 37 alebo 43 týždňov3, resp. 6 rokov
Práca popri poberaní príspevkuMožná,  ale na inú pracovnú zmluvuMožná bez nutnosti novej pracovnej zmluvy

*denný vymeriavaci základ, pravdepodobný denný vymeriavaci základ

 

3. NÁVRAT DO PRÁCE

Materská a rodičovská dovolenka uplynula ako voda a vás čaká nástup do práce? Zamestnaná mamička sa zo zákona má kam vrátiť, a síce k svojmu pôvodnému zamestnávateľovi. Ak medzičasom jej pracovné miesto zaniklo, musia jej ponúknuť novovytvorené.

navrat-do-prace-po-materskej

 

Čo všetko musíte vybaviť pred nástupom do práce:

  • oznámiť zamestnávateľovi, že sa vraciate, a to v dostatočnom časovom predstihu, pretože je možné, že vaše miesto dočasne obsadili.
  • dôchodkové poistenie za vás počas mateskej a rodičovskej dovolenky platí štát a preto je potrebné, aby ste sa najneskôr do 8 dní od ukončenia rodičovskej odhlásili. Stačí, keď vyplníte tlačivo – Registračný list FO a zaškrtnete slovo “odhláška“.
    ak ste pred materskou dovolenkou nepracovali, každá mamička by sa mala po rodičovskej prihlásiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR v lehote 7 dní do ukončenia.
  • zmenu v zdravotnej poisťovni nahlasuje automaticky zamestnávateľ. Nahlásiť ukončenie rodičovskej musia iba mamičky, ktoré nenastupujú do práce.

 

Chystáte sa na pracovný pohovor? Tak toto si musíte zaručene prečítať! Keď poviete TOTO, ste prijatá! 

 

Zdroj:

upsvar.sk

socialnapoistovna.sk

najmama.sk

tehotenstvo.rodinka.sk

Ostaňme v kontakte
Staňte sa súčasťou naších fanúšikov! Sledujte nás na sociálnych sieťach.
Preferujete info v podobe mailu? Informácie o produktových novinkách a akciách môžeme zasielať priamo na Váš mail.
Zdieľať článok

Najnovšie na našom blogu